Nieuws


Sluiting van woningen door de burgermeester vanwege aantreffen drugs in de woning

Hoe kunt u zich verweren tegen een last onder bestuursdwang tot sluiting van uw woning of bedrijfspand als daar een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen? Sinds enige jaren treden burgermeesters steeds vaker op als zelfbenoemde “crimefighters”. Waar het strafrecht in de ogen van de overheid onvoldoende kan ingrijpen om de openbare orde te beschermen, is het steeds vaker de burgermeester die zijn bestuurlijke handhavingsmogelijkheden inzet om criminaliteit te bestrijden. Op grond van artikel 13b Opiumwet kan een burgermeester overgaan tot de sluiting van een woning voor minimaal drie maanden, wanneer er slechts een kleine handelshoeveelheid drugs in een woning wordt gevonden. Wanneer deze sluiting van de woning doorgang vindt, wordt de woning voor enkele maanden verzegeld. Dit kan enorm ingrijpende gevolgen…

Lees verder


Vergoeding kosten gebruik medicinale cannabis

Indien u ernstig ziek bent en hiervoor medicinale cannabis of andere medicijnen moet gebruiken, die de verzekeraar niet vergoed. Kunt u aanspraak maken op bijzondere bijstand door uw gemeente. In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in een verzoek om een voorlopige voorziening heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente voorlopig maandelijk € 450,- moet vergoeden voor het gebruik van medicinale cannabis. Voorheen vergoedde de zorgverzekeraar deze kosten voor de belanghebbende. Toen de zorgverzekeraar hiermee medio 2017 stopte, moest belanghebbende de medicinale cannabis zelf betalen. Omdat belanghebbende al enkele jaren profijt heeft bij het gerbuik van de medicinale cannabis vanwege zijn aandoening, heeft belanghebbende bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente Amsterdam voor vergoeding van de kosten. Bijzondere bijstand is…

Lees verder


Ten onrechte een lage proceskostenvergoeding toekennen

Als een bestuursorgaan een onjuist besluit neemt, kan hiertegen tijdig bezwaar of beroep worden ingesteld. Wanneer een bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard en het besluit wordt herzien omdat degene die het besluit heeft genomen een fout heeft gemaakt, is het bestuursorgaan een proceskostenvergoeding verschuldigd. Er wordt echter alleen een proceskostenvergoeding toegekend wanneer daar tijdig om wordt verzocht. Dit verzoek moet worden ingediend voordat een nieuw besluit wordt genomen. Niet in alle gevallen wordt een verzoek om een proceskostenvergoeding toegewezen. Dit kan enkel wanneer sprake is van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals bijvoorbeeld door een advocaat. Wanneer een proceskostenvergoeding wordt toegekend, dient deze te worden vastgesteld zoals is bepaald in het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. Hierin worden vaste bedragen genoemd voor elke…

Lees verder


Verlaging van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen ongedaan maken

Sinds 1 januari 2016 is de kostendelersnorm in de Participatiewet ingevoerd. De toepassing van de kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsnorm wordt verlaagd indien u met andere volwassenen samenwoont die kunnen bijdragen in de woonkosten. Mensen met een AOW-pensioen die onder het sociaal minimum zitten, kunnen een aanvulling op hun pensioen krijgen van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (kortgezegd: AIO-aanvulling). Ook voor deze aanvulling is de kostendelersnorm ingevoerd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld gehuwden, waarvan de partner geen recht heeft op een AIO-aanvulling, slechts recht hebben op de helft van de bijstandsnorm. De Sociale Verzekeringsbank heeft nu geoordeeld dat deze verlaging niet zonder meer in alle gevallen kan worden toegepast. De Sociale Verzekeringsbank moet namelijk maatwerk…

Lees verder


Vernietiging telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon

De hoogste Nederlandse rechter oordeelde in 2014 al dat een telefoonabonnement met een ‘gratis’ telefoon in feite een koop op afbetaling en een kredietovereenkomst is omdat in de maandelijkse abonnementskosten ook een gedeelte is gereserveerd voor de afbetaling van de mobiele telefoon. In een uitspraak van 12 februari 2016 legt de Hoge Raad uit welke gevolgen deze eerdere uitspraak heeft voor de consumenten en de telefoonaanbieders. De Hoge Raad concludeert dat de wet vereist dat in de overeenkomst voor het telefoonabonnement de door de consument te betalen koopprijs voor de mobiele telefoon afzonderlijk moet worden bepaald. Is in de overeenkomst een all-in prijs bepaald, dan voldoet de overeenkomst niet aan de wet en dan kunnen geen rechtsgevolgen worden verbonden aan…

Lees verder


Minder huurbescherming bij tijdelijke huurovereenkomsten

Sinds 1 juli 2016 hebben verhuurders in de private sector ruimere mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten op te zeggen. Op die datum is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. De nieuwe wet is alleen van toepassing op huurcontracten die na 1 juli 2016 zijn ingegaan. Vóór 1 juli 2016 konden verhuurders (tijdelijke) huurovereenkomsten alleen opzeggen als er sprake was van een wettelijke opzeggingsgrond, zelfs na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. Voortaan eindigen tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woningen na het verstrijken van deze periode, mits er een huurperiode van maximaal twee jaar is overeengekomen. Huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimten zoals (studenten)kamers eindigen voortaan na het verstrijken van de huurperiode indien deze periode maximaal vijf jaar bedraagt. Wel is de…

Lees verder


Toelating tot wettelijke schuldsanering

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden, op grond waarvan mensen met een schuldhulpvraag zich eerst bij de gemeente moeten melden voordat ze in aanmerking kunnen komen voor de wettelijke schuldsanering. Sindsdien worden er steeds minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken. Sinds de invoering van de Wgs zijn gemeenten strenger geworden met het toelaten van mensen tot de schuldhulpverlening. De Nationale Ombudsman heeft veel klachten ontvangen over afwijzingen van gemeenten. Is uw poging om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering bij de gemeente gestrand? Vaak kan met succes bezwaar worden gemaakt. Onze advocaten kunnen u daarmee helpen. Voor mensen met lage inkomens is financiering door de overheid en de gemeente mogelijk. Bron: Telegraaf 17 augustus…

Lees verder


Hoge Raad beperkt beslag op het vakantiegeld

Wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen kan er maandelijks niets afgedragen worden aan de beslaglegger. Een vraag die al langer in de rechtspraktijk speelt is de vraag hoe het zit in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Moet de deurwaarder er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet? In de praktijk hielden beslagleggers (zoals de sociale dienst) hier geen rekening mee. De Hoge Raad heeft echter beslist dat dit inderdaad zo moet. Volledige inhouding van het vakantiegeld is dus niet mogelijk indien het inkomen in de voorafgaande maanden lager is geweest dan de beslagvrije voet.    


Eerste uitspraak CRvB over nieuw boeteregime UWV

Uitkeringsinstantie UWV mag zijn nieuwe boetebeleid niet toepassen op overtredingen die vóór de invoering van deze nieuwe regels zijn begaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, op 24 november 2014 beslist in een uitspraak. Het is de eerste keer dat de CRvB uitspraak doet over de strengere regels voor boetes in de sociale zekerheid, die sinds 2013 gelden. Deze uitspraak is van groot belang omdat: De boetes per 1 januari 2013 aanzienlijk zijn verhoogd (tot 100% van het benadelingsbedrag); Voor gedragingen voorafgaand aan 1 januari 2013 alleen de oude (lagere) boeteregels gelden.