Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DOORN CS ADVOCATEN

Algemeen

1. Van Doorn cs advocaten is een maatschap van advocaten en mediators. De maatschap bestaat uit 6 maten met ondersteuning van secretaresses. Naast de maatschap bestaat de Stichting van Doorn cs advocaten, opgericht ten behoeve van de uitvoering van de kantooractiviteiten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten de maatschap van Doorn cs advocaten.


Opdrachten

2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap. Hiermede wordt onder meer beoogd dat de opdracht wordt gegeven aan Van Doorn cs advocaten als zodanig, zulks met het oog op waarneming in geval van vakanties, ziekten e.d. Verder wordt hiermede uitgesloten de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten van de maatschap.

3. De maatschap zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.


Aansprakelijkheid

4. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap, dan wel van haar vennoten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de maatschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar terzake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Elke vordering jegens de maatschap en/of jegens de in artikel 14 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart en vervalt 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengende feit.

5. De keuze van door de maatschap in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

6. De maatschap is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

8. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden, de door de maatschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de maatschap.

9. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de maatschap voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de maatschap gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.


Gefinancierde rechtsbijstand

10. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de maatschap namens hem op grond van de Wet op de Rechtsbijstand een toevoeging (aanvraag gefinancierde rechtsbijstand) aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand, zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand bij toekenning van de aanvraag een eigen bijdrage vaststelt, die door de opdrachtgever aan de advocaat moet worden betaald. De Raad voor de Rechtsbijstand toetst na afloop van de zaak en kan afhankelijk van het resultaat de toevoeging intrekken, waarna alsnog conform het basis uurtarief zal worden afgerekend.


Betaling

11. De door de maatschap verzonden nota’s dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. De maatschap is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een door de maatschap ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.

12. De maatschap is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is de maatschap na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Tevens is de maatschap gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. De maatschap heeft het recht de tarieven (waaronder de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.


Derdengelden

13. De door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden zullen worden overgemaakt op de derdenrekening van de maatschap de stichting Stichting Derdengelden “de Batjan” te Amsterdam. Bij einde van de zaak is de maatschap gerechtigd nog niet voldane nota’s te verrekenen met het tegoed op de derdenrekening.

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

14. Op de dienstverlening van de maatschap is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van één of meer door de maatschap aan de opdrachtgever verzonden nota’s. De maatschap heeft een van de maten aangewezen als aanspreekpunt voor uw klachten, als u met de eigen advocaat uw bezwaren niet kunt oplossen. Indien ook tussenkomst van de advocaat aan wie de klacht is voorgelegd niet tot een oplossing leidt kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.

15. In die gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd. In het geval van geschillen waarvoor de rechtbank bevoegd is, worden deze bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.


Schaderegeling

16. Tot de schade van de maatschap, die het gevolg is van enig toekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens de maatschap, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door de maatschap verzonden nota’s, worden de door de maatschap te maken kosten van buitengerechtelijke bijstand conform de wettelijke bepalingen vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom tot maximaal € 2.500,- en vervolgens 10 % over de volgende € 2.500,- en 5 % over de volgende € 5.000,- en 1 % over het meerdere met een minimum van € 40,–, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.


Archivering

17. De maatschap heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij de maatschap in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen. Bereik algemene voorwaarden

18. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van: de bestuurders en hun eventuele voormalige bestuurders van de Stichting Van Doorn advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden “de Batjan” en voor al diegenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren en hun erfgenamen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen op de website van de maatschap: www.vandoorncs.nl