Ten onrechte een lage proceskostenvergoeding toekennen

Als een bestuursorgaan een onjuist besluit neemt, kan hiertegen tijdig bezwaar of beroep worden ingesteld. Wanneer een bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard en het besluit wordt herzien omdat degene die het besluit heeft genomen een fout heeft gemaakt, is het bestuursorgaan een proceskostenvergoeding verschuldigd. Er wordt echter alleen een proceskostenvergoeding toegekend wanneer daar tijdig om wordt verzocht. Dit verzoek moet worden ingediend voordat een nieuw besluit wordt genomen. Niet in alle gevallen wordt een verzoek om een proceskostenvergoeding toegewezen. Dit kan enkel wanneer sprake is van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals bijvoorbeeld door een advocaat.

Wanneer een proceskostenvergoeding wordt toegekend, dient deze te worden vastgesteld zoals is bepaald in het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. Hierin worden vaste bedragen genoemd voor elke handeling die ten tijde van bezwaar of (hoger) beroep kan worden verricht. Voor elke handeling wordt een bedrag toegekend. Het bestuursorgaan kan er echter nog voor kiezen om een lagere of hogere wegingsfactor toe te passen als hij van mening is dat een zaak lichter of zwaarder is dan de gemiddelde bezwaar- of (hoger) beroepszaak. Dit houdt in dat als een zaak lichter was dan de gemiddelde zaak, de proceskostenvergoeding gehalveerd kan worden. Is er juist sprake van een zwaardere dan gemiddelde zaak, dan kan de proceskostenvergoeding worden verdubbeld.

Over de vraag wanneer sprake is van een ‘lichte zaak’ in bezwaar heeft de hoogste rechter zich recentelijk twee keer uitgesproken. De Centrale Raad van Beroep stelde in de uitspraak van 14 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1016, en een uitspraak van 21 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1148, dat als uitgangspunt heeft te gelden dat behandeling van een zaak in de bezwaarprocedure in beginsel behoort tot de categorie gemiddeld (wegingsfactor 1), tenzij er duidelijke redenen zijn om hiervan af te wijken. Een andere wegingsfactor dan 1 wordt slechts gehanteerd bij een naar juridische en/of feitelijke complexiteit van het gemiddelde afwijkende zaak. Indien er naar het oordeel van het bestuursorgaan sprake is van de categorie licht of zeer licht, dient het bestuursorgaan dit te motiveren.

Er is sprake van een ‘lichte zaak’ bij een voor de burger direct als zodanig kenbare administratieve vergissing. Hier ligt een taak voor het bestuursorgaan. Wanneer pas wordt overgegaan tot herzien van het onjuiste besluit nadat bezwaar is ingediend en uit het onjuiste besluit niet meteen is op te maken wat de fout is, is geen sprake van een direct als zodanig kenbare administratieve vergissing. Het bestuursorgaan kan dan geen lagere proceskostenvergoeding toekennen dan gemiddeld.

Wilt u hulp bij het instellen van een bezwaar of beroep tegen een besluit van een bestuursorgaan, dan kunt u langskomen op ons gratis spreekuur, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur, of kunt u een afspraak maken.

Let erop dat de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep zes weken is en dat deze termijn de dag na de datum die op het besluit is genoemd begint te lopen.

Bas Vlieger


Comments are closed.