Nieuws


Sluiting van woningen door de burgermeester vanwege aantreffen drugs in de woning

Hoe kunt u zich verweren tegen een last onder bestuursdwang tot sluiting van uw woning of bedrijfspand als daar een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen? Sinds enige jaren treden burgermeesters steeds vaker op als zelfbenoemde “crimefighters”. Waar het strafrecht in de ogen van de overheid onvoldoende kan ingrijpen om de openbare orde te beschermen, is het steeds vaker de burgermeester die zijn bestuurlijke handhavingsmogelijkheden inzet om criminaliteit te bestrijden. Op grond van artikel 13b Opiumwet kan een burgermeester overgaan tot de sluiting van een woning voor minimaal drie maanden, wanneer er slechts een kleine handelshoeveelheid drugs in een woning wordt gevonden. Wanneer deze sluiting van de woning doorgang vindt, wordt de woning voor enkele maanden verzegeld. Dit kan enorm ingrijpende gevolgen…

Lees verder


Vergoeding kosten gebruik medicinale cannabis

Indien u ernstig ziek bent en hiervoor medicinale cannabis of andere medicijnen moet gebruiken, die de verzekeraar niet vergoed. Kunt u aanspraak maken op bijzondere bijstand door uw gemeente. In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in een verzoek om een voorlopige voorziening heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente voorlopig maandelijk € 450,- moet vergoeden voor het gebruik van medicinale cannabis. Voorheen vergoedde de zorgverzekeraar deze kosten voor de belanghebbende. Toen de zorgverzekeraar hiermee medio 2017 stopte, moest belanghebbende de medicinale cannabis zelf betalen. Omdat belanghebbende al enkele jaren profijt heeft bij het gerbuik van de medicinale cannabis vanwege zijn aandoening, heeft belanghebbende bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente Amsterdam voor vergoeding van de kosten. Bijzondere bijstand is…

Lees verder


DNA-onderzoek bij veroordeelden

Afname DNA bij veroordeelden Indien u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf of taakstraf voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis openstaat kan het Openbaar Ministerie op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordelen bevelen dat u DNA moet afstaan ten behoeve van het opnemen in de DNA-databank. Dit geldt als uitgangspunt voor zowel meerderjarige als minderjarige veroordeelden. Bevel afname DNA Als u een bevel tot afname van DNA ontvangt bent u verplicht om DNA af te staan. Op het bevel wordt de datum en tijdstip vermeld waarop u op het politiebureau moet verschijnen. De afname gebeurt over het algemeen door een opsporingsambtenaar die met een wattenstaafje wat wangslijm wegneemt. Bezwaar U kunt geen bezwaar indienen tegen het bevel tot afname van…

Lees verder


Ten onrechte een lage proceskostenvergoeding toekennen

Als een bestuursorgaan een onjuist besluit neemt, kan hiertegen tijdig bezwaar of beroep worden ingesteld. Wanneer een bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard en het besluit wordt herzien omdat degene die het besluit heeft genomen een fout heeft gemaakt, is het bestuursorgaan een proceskostenvergoeding verschuldigd. Er wordt echter alleen een proceskostenvergoeding toegekend wanneer daar tijdig om wordt verzocht. Dit verzoek moet worden ingediend voordat een nieuw besluit wordt genomen. Niet in alle gevallen wordt een verzoek om een proceskostenvergoeding toegewezen. Dit kan enkel wanneer sprake is van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals bijvoorbeeld door een advocaat. Wanneer een proceskostenvergoeding wordt toegekend, dient deze te worden vastgesteld zoals is bepaald in het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. Hierin worden vaste bedragen genoemd voor elke…

Lees verder


Verzet tegen strafbeschikking

(voorkom een strafblad en problemen met VOG!) Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit kan de officier van justitie of de politie u een strafbeschikking toezenden. Daarin is vermeld welke straf aan u wordt opgelegd. Het kan gaan om een geldboete, een taakstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer of een gedragsaanwijzing. Soms (bij de wat zwaardere zaken) moet u worden gehoord door de officier van justitie, maar in andere gevallen hoeft dat niet. LET OP: een strafbeschikking betekent dat de officier van justitie of de politie u schuldig vindt aan het strafbare feit. Er wordt ook in vermeld welke straf u krijgt opgelegd. Het is dus eigenlijk een veroordeling….

Lees verder


Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen in Nederland

Wanneer u een verblijfsvergunning heeft op asielgronden (u bent als vluchteling in Nederland erkend) moet u binnen drie maanden na het krijgen van uw verblijfsvergunning een aanvraag indienen voor uw familie (uw partner of echtgeno(o)t(e), uw kinderen of als u minderjarige bent uw ouders, broers en zussen). Uw partner hoeft geen inburgeringstoets te halen. Ook hoeft u niet aan een inkomensvereiste te voldoen. Bij een aanvraag moet u inleveren: een kopie van paspoort of ID van uw familie een origineel bewijs van de familieband, dus huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel uit de gemeente, familieboekje, etc. Dit originele bewijs zal worden gecontroleerd op echtheid door de IND. Wanneer u op het moment dat u uw verblijfsvergunning heeft géén contact heeft met de familie die…

Lees verder


Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner

Wanneer u Nederlands bent of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd (op reguliere gronden) heeft én uw partner of echtgeno(o)t(e) woont in het buitenland is het mogelijk om een aanvraag te doen om uw partner naar Nederland te laten komen. Heeft u een verblijfsvergunning op asielgronden (u heeft een status als vluchteling) dan gelden er andere eisen: Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen. Bent u een EU-burger dan gelden er ook andere eisen, zie onderaan. Er zijn twee belangrijke eisen om een verblijfsvergunning voor uw partner te verkrijgen. Inburgeringsvereiste Uw partner moet – afhankelijk van het land waar hij/zij vandaan komt – een inburgeringsexamen halen. Dat inburgeringsexamen moet worden gemaakt op de Nederlandse ambassade/consulaat in het land van uw partners nationaliteit, of het…

Lees verder


Peildatum bij echtscheiding/einde samenleving

Het vaststellen van een peildatum is vaak nodig, als echtgenoten, of samenwoners besluiten uit elkaar te gaan en hun gezamenlijke bezittingen moeten verdelen. Bij een echtscheiding In het huwelijk spreken we van de huwelijksgoederengemeenschap als partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Alle bezittingen en ook de schulden zijn bij het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk eigendom geworden. In de Tweede Kamer is onlangs een wetsontwerp aangenomen dat hier een aantal veranderingen in zal aanbrengen. Zodra de Eerste Kamer dit wetsontwerp heeft aangenomen zal hierover een nieuw nieuwsbericht verschijnen. Eerste peildatum Als de echtgenoten besluiten te gaan scheiden zullen zij tot een verdeling overgaan, waarbij ieder de helft van de huwelijksgoederengemeenschap krijgt. Eerst zal dan bekeken moeten worden wat…

Lees verder


Verlaging van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen ongedaan maken

Sinds 1 januari 2016 is de kostendelersnorm in de Participatiewet ingevoerd. De toepassing van de kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsnorm wordt verlaagd indien u met andere volwassenen samenwoont die kunnen bijdragen in de woonkosten. Mensen met een AOW-pensioen die onder het sociaal minimum zitten, kunnen een aanvulling op hun pensioen krijgen van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (kortgezegd: AIO-aanvulling). Ook voor deze aanvulling is de kostendelersnorm ingevoerd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld gehuwden, waarvan de partner geen recht heeft op een AIO-aanvulling, slechts recht hebben op de helft van de bijstandsnorm. De Sociale Verzekeringsbank heeft nu geoordeeld dat deze verlaging niet zonder meer in alle gevallen kan worden toegepast. De Sociale Verzekeringsbank moet namelijk maatwerk…

Lees verder


Inburgeringsvereiste: mogelijkheden tot ontheffing

Wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft en u wilt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of naturaliseren, dient u voldoende te zijn ingeburgerd. Dit houdt praktisch gezien in dat u het inburgeringsexamen moet hebben gehaald, tenzij u in Nederland naar school bent geweest of een opleiding heeft gevolgd. De Wet Inburgering is in de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor het van belang is te weten sinds wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning heeft en welke regels dus op u van toepassing zijn. Wanneer u of uw partner naar Nederland wilt komen voor verblijf bij (niet EU) partner, moet u ook een inburgeringsexamen halen. Dat moet bij de ambassade in het land van herkomst, of het land…

Lees verder


Vernietiging telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon

De hoogste Nederlandse rechter oordeelde in 2014 al dat een telefoonabonnement met een ‘gratis’ telefoon in feite een koop op afbetaling en een kredietovereenkomst is omdat in de maandelijkse abonnementskosten ook een gedeelte is gereserveerd voor de afbetaling van de mobiele telefoon. In een uitspraak van 12 februari 2016 legt de Hoge Raad uit welke gevolgen deze eerdere uitspraak heeft voor de consumenten en de telefoonaanbieders. De Hoge Raad concludeert dat de wet vereist dat in de overeenkomst voor het telefoonabonnement de door de consument te betalen koopprijs voor de mobiele telefoon afzonderlijk moet worden bepaald. Is in de overeenkomst een all-in prijs bepaald, dan voldoet de overeenkomst niet aan de wet en dan kunnen geen rechtsgevolgen worden verbonden aan…

Lees verder


Minder huurbescherming bij tijdelijke huurovereenkomsten

Sinds 1 juli 2016 hebben verhuurders in de private sector ruimere mogelijkheden om tijdelijke huurcontracten op te zeggen. Op die datum is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. De nieuwe wet is alleen van toepassing op huurcontracten die na 1 juli 2016 zijn ingegaan. Vóór 1 juli 2016 konden verhuurders (tijdelijke) huurovereenkomsten alleen opzeggen als er sprake was van een wettelijke opzeggingsgrond, zelfs na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. Voortaan eindigen tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woningen na het verstrijken van deze periode, mits er een huurperiode van maximaal twee jaar is overeengekomen. Huurovereenkomsten voor onzelfstandige woonruimten zoals (studenten)kamers eindigen voortaan na het verstrijken van de huurperiode indien deze periode maximaal vijf jaar bedraagt. Wel is de…

Lees verder


Aanzegtermijn tijdelijk arbeidscontract

Bij een tijdelijk arbeidscontract is het soms onduidelijk of u na afloop daarvan recht heeft op verlenging van het contract. Sinds 1 januari 2015 is hierover meer duidelijkheid en zekerheid gecreëerd in de wet.   De aanzegtermijn Sinds 1 januari 2015 is het voor de werkgever verplicht om bij tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of langer aan de aanzegtermijn te voldoen. De aanzegtermijn verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voor het einde van het contract de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet zal worden verlengd. Als het contract wel verlengd wordt, moet de werkgever ook laten weten onder welke voorwaarden het contract verlengd wordt.   De werkgever moet schriftelijk aanzeggen De aanzegging moet volgens de…

Lees verder


Toelating tot wettelijke schuldsanering

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden, op grond waarvan mensen met een schuldhulpvraag zich eerst bij de gemeente moeten melden voordat ze in aanmerking kunnen komen voor de wettelijke schuldsanering. Sindsdien worden er steeds minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken. Sinds de invoering van de Wgs zijn gemeenten strenger geworden met het toelaten van mensen tot de schuldhulpverlening. De Nationale Ombudsman heeft veel klachten ontvangen over afwijzingen van gemeenten. Is uw poging om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering bij de gemeente gestrand? Vaak kan met succes bezwaar worden gemaakt. Onze advocaten kunnen u daarmee helpen. Voor mensen met lage inkomens is financiering door de overheid en de gemeente mogelijk. Bron: Telegraaf 17 augustus…

Lees verder


Risico’s zelf ontslag nemen

RISICO’S ZELF ONTSLAG NEMEN Wat voor opzegtermijn geldt er? Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, kan dat meestal niet onmiddellijk. Ook voor de werknemer geldt  een opzegtermijn. Meestal is deze één maand. Soms staat echter in de arbeidsovereenkomst of de geldende cao een andere opzegtermijn. Ook wordt er meestal alleen tegen het einde van de maand opzegt. Dus als u bijvoorbeeld op 4 mei 2016 de arbeidsovereenkomst opzegt, begint de opzegtermijn pas op 1 juni 2016 te lopen. Met een opzegtermijn van één maand, is de arbeidsovereenkomst dan pas op 1 juli 2016 beëindigd. Vakantiedagen opnemen/uitbetalen Als de arbeidsovereenkomst afloopt, kan het zijn dat er nog opgebouwde vakantiedagen over zijn. Wanneer u deze dagen nog voor het einde van het…

Lees verderPage 1 of 3123