DNA-onderzoek bij veroordeelden

Afname DNA bij veroordeelden

Indien u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf of taakstraf voor een feit waarvoor voorlopige hechtenis openstaat kan het Openbaar Ministerie op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordelen bevelen dat u DNA moet afstaan ten behoeve van het opnemen in de DNA-databank. Dit geldt als uitgangspunt voor zowel meerderjarige als minderjarige veroordeelden.

Bevel afname DNA

Als u een bevel tot afname van DNA ontvangt bent u verplicht om DNA af te staan. Op het bevel wordt de datum en tijdstip vermeld waarop u op het politiebureau moet verschijnen. De afname gebeurt over het algemeen door een opsporingsambtenaar die met een wattenstaafje wat wangslijm wegneemt.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar indienen tegen het bevel tot afname van DNA. U heeft wel de mogelijkheid om  na de afname van DNA bezwaar in te dienen tegen het verwerken en opslaan van uw DNA in de databank. Het bezwaar moet binnen 14 dagen na de afname van DNA worden ingediend bij de rechtbank die de straf heeft opgelegd. Als de rechter het bezwaar gegrond verklaard dan zal uw DNA- materiaal worden vernietigd.

In de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden worden twee uitzonderingsgevallen genoemd. Opname in de DNA-databank zal niet plaatsvinden als redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van het DNA-profiel gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde. Bij de aard van het misdrijf moet gedacht worden aan feiten die niet aan het licht komen door middel van afname van DNA, zoals valsheid in geschriften of meineed. De bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd hangt samen met de persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde, bijvoorbeeld de jeugdige leeftijd of recidivegevaar.

Hierbij wijs ik op een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 2 februari 2017, waarbij de rechtbank het bezwaar gegrond heeft verklaard. In deze zaak was een bevel afname DNA gegeven naar aanleiding van een veroordeling voor het plegen van valsheid in geschriften door het opgeven van een valse naam. De rechtbank heeft ten aanzien van het feit geoordeeld dat het hierbij ging om een misdrijf waarbij doorgaans geen celmateriaal wordt achtergelaten. Ten aanzien van de persoonlijke omstandigheden heeft de rechtbank in ogenschouw genomen dat de veroordeelde sinds 2008 niet meer in aanraking was geweest met justitie.

 

Wij kunnen namens u bezwaar indienen bij de rechtbank na de afname van DNA. Dit kan ook op basis van een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. Wilt u meer informatie ontvangen dan kunt u langskomen op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur of u kunt een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek met een van onze advocaten.

Bianca Meijer


Comments are closed.