Klachtprocedure

Klachtprocedure

Interne klachtprocedure

Van Doorn cs advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de door u ontvangen declaratie(s), verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Indien u en uw advocaat niet tot een oplossing komen, zal uw advocaat de klachtenfunctionaris vragen om telefonisch contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak bij ons op kantoor ter bespreking van uw klacht. In dat geval zal u worden verzocht om aan te geven of uw voorkeur uitgaat naar een gesprek met de klachtenfunctionaris, dan wel met de klachtenfunctionaris en/of de betrokken advocaat en/of een tweede collega advocaat binnen kantoor.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken nadat het gesprek ter bespreking van uw klacht op ons kantoor heeft plaatsgevonden, kunt u onze schriftelijke beslissing op uw klacht tegemoetzien.

Meer informatie over onze interne klachtregeling treft u aan in ons Interne klachtreglement.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze commissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de stichting Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de stichting Stichting Geschillencommissies voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.

Indien onze interne klachtprocedure niet tot een oplossing heeft geleid, kunt uw klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van onze schriftelijke reactie op uw klacht, indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, indien u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U kunt de Geschillencommissie bereiken via:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR  Den Haag
Tel.: 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

Tot besluit

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.