Inburgeringsvereiste: mogelijkheden tot ontheffing

Wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft en u wilt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of naturaliseren, dient u voldoende te zijn ingeburgerd.

Dit houdt praktisch gezien in dat u het inburgeringsexamen moet hebben gehaald, tenzij u in Nederland naar school bent geweest of een opleiding heeft gevolgd. De Wet Inburgering is in de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor het van belang is te weten sinds wanneer u in Nederland een verblijfsvergunning heeft en welke regels dus op u van toepassing zijn.

Wanneer u of uw partner naar Nederland wilt komen voor verblijf bij (niet EU) partner, moet u ook een inburgeringsexamen halen. Dat moet bij de ambassade in het land van herkomst, of het land waar u woont. Dit is een lager niveau dan het inburgeringsvereiste dat behaald moet worden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of naturalisatie. Dit bericht zal alleen gaan over het inburgeringsvereiste voor onbepaalde tijd of naturalisatie.

Het inburgeringsexamen bestaat uit vijf onderdelen. U moet op taalniveau A2 Nederlands kunnen lezen, schrijven, verstaan en spreken en daarnaast dient u kennis te hebben van de Nederlandse maatschappij. In het geval u ná 1 januari 2015 inburgeringsplichtig bent geworden dient u ook het examen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt te behalen.

Als u analfabeet bent kunt u eerst een alfabetiseringscursus volgen.

Ontheffing op medische gronden

In het geval u op medische gronden niet in staat bent het inburgeringsvereiste te behalen, dan kunt u om een ontheffing vragen. Dat krijgt u niet zomaar. Voor ontheffing op medische gronden moet u één van de volgende bewijsstukken aanleveren:

  • Een brief waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het examen te halen. Als u voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent, dient u die brief van uw Gemeente te verkrijgen. Als u vanaf 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent, dient de DUO deze brief te schijven;
  • een medisch advies niet ouder dan zes maanden van een door de Gemeente aangewezen onafhankelijke arts. Op grond van dit advies zal worden bepaald of u blijvend niet in staat bent het examen te halen;
  • een medische advies van niet ouder dan zes maanden van een adviseur aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee wordt gedoeld op een medisch advies in het kader van bepalingen van de Ziektewet, WIA, IVA, WAO, Wajong etc.

Ontheffing op andere gronden

U kunt in uitzonderlijke gevallen op andere gronden ook ontheffing krijgen. Er dient dat sprake te zijn van bijzondere en/of individuele omstandigheden waardoor niet van u verwacht kan worden dat u het examen haalt. Zo is het enkele feit dat u analfabeet bent, onvoldoende om ontheffing te krijgen van de inburgeringsplicht.  Bij bijzondere omstandigheden valt aan het volgende te denken (andere situaties zijn ook mogelijk):

  • U heeft ondanks veel inspanning nog geen examen gehaald, waardoor niet kan worden verwacht dat u het nog gaat halen. Er worden wel eisen gesteld aan deze inspanningen.
    • U moet (1) minimaal 4 keer zijn gezakt voor een onderdeel, en (2) minimaal 600 uur hebben deelgenomen aan een inburgeringscursus bij een instelling met een “Blik op Werk” keurmerk en u bent minimaal 4 keer niet geslaagd onderdelen van het examen.
    • Wanneer u analfabeet bent geldt een ander “inspanningsvereiste”, namelijk (1) u moet minimaal 600 uur hebben deelgenomen aan een alfabetiseringscursus bij een instelling met een “Blik op Werk” keurmerk én (2) u kunt aantonen dat u niet het leervermogen heeft om de toets te halen. Om te toetsen of u onvoldoende leervermogen heeft, dient u bij DUO een toets af te leggen naar uw leervermogen. De DUO kan naar aanleiding van die toets dan aangeven of u inderdaad onvoldoende vermogen heeft om Nederlands te leren.
  • U bent niet gealfabetiseerd in de eigen en in de Nederlandse taal en er zijn aanvullende omstandigheden, zoals uw leeftijd en/of uw medische omstandigheden die maken dat niet verwacht kan worden dat u nog binnen vijf jaar Nederlands leert lezen en schrijven. U dient in dit geval overigens wel de toets gesproken Nederlands op niveau A2 kunnen

Mocht u advies willen inwinnen over de geldende inburgeringsverplichting dan kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam).

 

Floor Engelbertink


Comments are closed.