Meer bescherming voor slachtoffers van strafbare feiten

Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers

Vanaf 16 november 2015 kunnen slachtoffers van strafbare feiten zich rechtstreeks beroepen op de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en bescherming van slachtoffers, Richtlijn 2012/29/EU. In deze richtlijn zijn de minimumnormen voor slachtoffers vastgelegd. De minimum rechten van slachtoffers dienen in alle EU-lidstaten hetzelfde zijn. De doelstelling van de richtlijn is er voor te zorgen dat het slachtoffer passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgt en deel kan nemen aan de strafprocedure.

Op 26 juni 2015 heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel over de rechten van slachtoffers in het strafproces naar de Tweede Kamer gezonden. Dit wetsvoorstel ziet op de implementatie van deze Europese richtlijn. Ondanks het feit dat de richtlijn nog niet is omgezet in Nederlands recht kunnen slachtoffers al een rechtstreeks beroep doen op de Europese richtlijn.

Een aantal uitbreidingen van de rechten van slachtoffers worden hieronder nader toegelicht.

 

Uitbreiding van het recht op informatie en ondersteuning van slachtoffers

Het slachtoffer heeft recht op informatie vanaf het eerste contact met een bevoegde autoriteit, over het algemeen is dit het contact met de politie. Het slachtoffer ontvangt informatie over het verloop van de procedure, hieronder begrepen informatie over de afhandeling van de aangifte, voorzetting of beëindiging van het politieonderzoek, het wel of niet vervolgen van de dader, het tijdstip en de plaats van de strafzitting en de eindbeslissing in een strafzaak. Daarnaast ontvangt het slachtoffer informatie over de toegang tot juridische bijstand en advies met betrekking tot schadevergoeding (de voeging als benadeelde partij in de procedure) of het indienen van een klacht tegen niet verdere vervolging. Ook ontvangt het slachtoffer informatie over slachtofferhulporganisaties en de toegang tot medische zorg en gespecialiseerde ondersteuning, waaronder psychologische zorg en alternatieve huisvesting.

 

De bescherming van slachtoffers en erkenning van slachtoffers met specifieke beschermingsbehoeften

De lidstaten dienen er voor te zorgen dat er voor het slachtoffer en diens familieleden maatregelen beschikbaar zijn die bescherming bieden tegen secundaire en herhaalde victimisatie, tegen intimidatie en tegen vergelding, alsook tegen het risico van emotionele of psychologische schade bij het slachtoffer, en die de waardigheid van het slachtoffer beschermen bij ondervraging of bij het verhoor als getuige.

Het slachtoffer dient aan een tijdige en individuele beoordeling te worden onderworpen om specifieke beschermingsbehoeften te onderkennen en om te bepalen of en in welke mate het slachtoffer tijdens de strafprocedure van bijzondere maatregelen gebruik moet kunnen maken. Gedacht kan worden aan slachtoffers van mensenhandel, gendergerelateerd geweld, geweld in een hechte relatie, seksueel geweld en slachtoffers met een handicap of minderjarige slachtoffers. De bijzondere maatregelen kunnen onder meer inhouden; ondervraging in een aangepaste ruimte, ondervraging door personen die daarvoor professioneel zijn opgeleid, geen nodeloze vragen over het privéleven van het slachtoffer tijdens de strafprocedure en behandeling van de strafzitting achter gesloten deuren.

 

 

Wilt u meer informatie ontvangen over de rechten van slachtoffers in strafzaken dan kunt u langskomen op ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur of u kunt een afspraak maken voor een gratis eerste kennismakingsgesprek met een van onze advocaten.

 

 

Bianca Meijer


Comments are closed.