Peildatum bij echtscheiding/einde samenleving

Het vaststellen van een peildatum is vaak nodig, als echtgenoten, of samenwoners besluiten uit elkaar te gaan en hun gezamenlijke bezittingen moeten verdelen.

Bij een echtscheiding

In het huwelijk spreken we van de huwelijksgoederengemeenschap als partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Alle bezittingen en ook de schulden zijn bij het sluiten van het huwelijk gemeenschappelijk eigendom geworden. In de Tweede Kamer is onlangs een wetsontwerp aangenomen dat hier een aantal veranderingen in zal aanbrengen. Zodra de Eerste Kamer dit wetsontwerp heeft aangenomen zal hierover een nieuw nieuwsbericht verschijnen.

Eerste peildatum

Als de echtgenoten besluiten te gaan scheiden zullen zij tot een verdeling overgaan, waarbij ieder de helft van de huwelijksgoederengemeenschap krijgt. Eerst zal dan bekeken moeten worden wat partijen gezamenlijk bezitten. Hier komt de eerste peildatum in zicht. De datum die bepaalt wat tot de gemeenschap behoort. Voor echtscheidingen voor 1 januari 2012 was dit de datum dat het huwelijk door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand werd ontbonden. Sinds 1 januari 2012 is deze datum naar een eerder tijdstip verschoven. De peildatum is nu de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.

Tweede peildatum

Vervolgens komt de tweede peildatum in beeld, nl. de datum waarop de goederen behorend tot de gemeenschap worden gewaardeerd. Meestal zal dit de waardering van de auto, de inboedel en het eigen huis betreffen, dus al die zaken die als gemeenschappelijk kunnen worden beschouwd. Erbuiten kunnen vallen bijv. de verknochte zaken. Goederen die zodanig verbonden zijn aan een van de echtgenoten dat die erbuiten vallen zoals persoonlijke kleding, maar ook een schenking, waarbij de schenker uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat ze wenst dat haar gift buiten de gemeenschap valt.

Partijen zijn vrij op welke wijze zij de goederen willen waarderen. Komen ze er samen niet uit dan zal de rechtbank een taxateur aanwijzen. Dit kan een taxateur zijn voor de inboedelgoederen en een makelaar voor de eigen woning.

Tot zover de peildata in de echtscheidingsprocedure.

De peildatum bij de beëindiging van de samenleving

Bij een samenleving zullen de samenwoners vaak een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten, waarin zij hebben vastgelegd op welke wijze de verdeling zal plaatsvinden als de samenleving eindigt. Meestal zal dit bij de notaris zijn gebeurd. Maar een door beide partijen zelf opgesteld contract is eveneens rechtsgeldig.

In het geval de samenleving eindigt komt alleen datgene wat zij gezamenlijk in eigendom hebben voor verdeling in aanmerking. Als partijen over de waarde daarvan geen overeenstemming kunnen bereiken en zij de rechter daarover laten beslissen zal de rechtbank als peildatum voor de waardering van de zgn. gezamenlijke vermogensbestanddelen de waarde ten tijde van de verdeling hanteren, tenzij de rechtbank van mening is dat op grond van redelijkheid en billijkheid een andere datum moet gelden. Dit kan het geval zijn als er sprake is van zodanige omstandigheden dat een andere datum dan het tijdstip van de verdeling redelijk is. Bijv. als de verdeling opzettelijk door één van de partijen langdurig wordt vertraagd.

Mocht u advies willen inwinnen over uw echtscheiding of de beëindiging van uw samenleving dan kunt u langskomen op ons gratis spreekuur, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur, of kunt u een afspraak maken.

 

Pim van Doorn


Comments are closed.