Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner

Wanneer u Nederlands bent of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd (op reguliere gronden) heeft én uw partner of echtgeno(o)t(e) woont in het buitenland is het mogelijk om een aanvraag te doen om uw partner naar Nederland te laten komen.

Heeft u een verblijfsvergunning op asielgronden (u heeft een status als vluchteling) dan gelden er andere eisen: Aanvraag gezinshereniging voor vluchtelingen. Bent u een EU-burger dan gelden er ook andere eisen, zie onderaan.

Er zijn twee belangrijke eisen om een verblijfsvergunning voor uw partner te verkrijgen.

  1. Inburgeringsvereiste

Uw partner moet – afhankelijk van het land waar hij/zij vandaan komt – een inburgeringsexamen halen. Dat inburgeringsexamen moet worden gemaakt op de Nederlandse ambassade/consulaat in het land van uw partners nationaliteit, of het land waar uw partner vast verblijft. Het examen kost € 150,-. Het lesmateriaal kunt u online bekijken (gratis) of op papier krijgen (€ 25,-).

Pas ná dat uw partner het examen heeft gehaald kunt u een aanvraag indienen voor uw partner om hem/haar naar Nederland te laten komen. De aanvraag moet binnen één jaar na het halen van het examen worden ingediend.

Ontheffingen zijn in uitzonderlijke gevallen mogelijk, zie daarvoor: Inburgeringsvereiste: ontheffing

  1. Inkomensvereiste

Uzelf – u wordt in de procedures de ‘referent’ genoemd – moet ook voldoen aan een belangrijke eis, namelijk de inkomenseis. U dient voldoende inkomen te hebben (meer dan € 1.578,- bruto per maand, norm 2018). Verder moet het inkomen zelfstandig zijn. Dat betekent dat het inkomen niet een bijstandsuitkering mag zijn. Toeslagen op de WAO/WIA/Wajong worden ook niet meegerekend. Zelfstandige inkomens zijn naast een salaris ook WAO/WIA/Wajong, WW, pensioen. Bij WAO/WIA/Wajong moet aangetoond kunnen worden dat er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid. Als laatste moet het inkomen duurzaam zijn. Duurzaam betekent dat het minimaal een jaar na de aanvraag nog beschikbaar is. Het kan zijn dat u zelfstandige bent of veel tijdelijke contracten heeft, in dat geval kijkt de IND naar de afgelopen jaren om vast te stellen of het waarschijnlijk is dat uw inkomen nog een jaar zal worden ontvangen.

Wanneer u de verblijfsvergunning aanvraagt en dit wordt toegekend, dan krijgt uw partner een “MVV”, een machtiging tot voorlopig verblijf. Uw partner kan dit ophalen bij de Nederlandse ambassade en daarmee naar Nederland reizen. In Nederland kunt u dan uw definitieve verblijfsvergunning ophalen.

Let er op dat uw partner in Nederland verder moet inburgeren en het examen op niveau A2 moet halen.

EU-burger
In het geval u een EU-burger bent zijn de regels anders. Een partner van een EU-burger hoeft niet een inburgeringsexamen te halen en er geldt ook geen inkomensvereiste. De EU-burger moet wel economisch actief zijn (iets van inkomen genereren of veel spaargeld hebben) én mag geen bijstandsuitkering hebben of aanvragen (mag geen geld ontvangen uit publieke middelen).  Verder geldt voor de EU-burger die zijn ongehuwde partner naar Nederland wil laten komen dat de EU-burger en zijn partner minimaal zes maanden hebben samengewoond.

Mocht u advies willen inwinnen over de mogelijkheid om een verblijfsvergunning voor uw partner aan te vragen dan kunt u op ons gratis inloopspreekuur langskomen, elke maandag van 16.00 uur tot 17.00 uur aan de Zeeburgerdijk 50 (1094 AE Amsterdam). Mocht u willen dat wij voor u een aanvraag indienen voor u en uw partner, of uw aanvraag is afgewezen en u wilt hiertegen in bezwaar of beroep dan kunt u een afspraak maken door te bellen met 020 693 55 44.

Floor Engelbertink


  1. […] 7. Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner | Van Doorn cs … […]

  2. […] 7. Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner | Van Doorn cs … […]

  3. […] 7. Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner | Van Doorn cs … […]

  4. […] 7. Aanvraag gezinshereniging | verblijf bij partner | Van Doorn cs … […]