Category Archives: Overige rechtsgebieden


Ten onrechte een lage proceskostenvergoeding toekennen

Als een bestuursorgaan een onjuist besluit neemt, kan hiertegen tijdig bezwaar of beroep worden ingesteld. Wanneer een bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard en het besluit wordt herzien omdat degene die het besluit heeft genomen een fout heeft gemaakt, is het bestuursorgaan een proceskostenvergoeding verschuldigd. Er wordt echter alleen een proceskostenvergoeding toegekend wanneer daar tijdig om wordt verzocht. Dit verzoek moet worden ingediend voordat een nieuw besluit wordt genomen. Niet in alle gevallen wordt een verzoek om een proceskostenvergoeding toegewezen. Dit kan enkel wanneer sprake is van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals bijvoorbeeld door een advocaat. Wanneer een proceskostenvergoeding wordt toegekend, dient deze te worden vastgesteld zoals is bepaald in het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. Hierin worden vaste bedragen genoemd voor elke…

Lees verder


Verlaging van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen ongedaan maken

Sinds 1 januari 2016 is de kostendelersnorm in de Participatiewet ingevoerd. De toepassing van de kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsnorm wordt verlaagd indien u met andere volwassenen samenwoont die kunnen bijdragen in de woonkosten. Mensen met een AOW-pensioen die onder het sociaal minimum zitten, kunnen een aanvulling op hun pensioen krijgen van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (kortgezegd: AIO-aanvulling). Ook voor deze aanvulling is de kostendelersnorm ingevoerd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld gehuwden, waarvan de partner geen recht heeft op een AIO-aanvulling, slechts recht hebben op de helft van de bijstandsnorm. De Sociale Verzekeringsbank heeft nu geoordeeld dat deze verlaging niet zonder meer in alle gevallen kan worden toegepast. De Sociale Verzekeringsbank moet namelijk maatwerk…

Lees verder


Toelating tot wettelijke schuldsanering

In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden, op grond waarvan mensen met een schuldhulpvraag zich eerst bij de gemeente moeten melden voordat ze in aanmerking kunnen komen voor de wettelijke schuldsanering. Sindsdien worden er steeds minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken. Sinds de invoering van de Wgs zijn gemeenten strenger geworden met het toelaten van mensen tot de schuldhulpverlening. De Nationale Ombudsman heeft veel klachten ontvangen over afwijzingen van gemeenten. Is uw poging om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering bij de gemeente gestrand? Vaak kan met succes bezwaar worden gemaakt. Onze advocaten kunnen u daarmee helpen. Voor mensen met lage inkomens is financiering door de overheid en de gemeente mogelijk. Bron: Telegraaf 17 augustus…

Lees verder


Een verstekvonnis: wat is het en wat kun je er tegen doen?

Heeft u een verstekvonnis ontvangen en bent u het er niet mee eens? Zoek dan zo spoedig mogelijk contact met een advocaat. De termijnen om hier tegenin te gaan zijn kort. Wat is een verstekvonnis? Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waar u niet bij aanwezig was. Meestal is een verstekvonnis een uitspraak waarin staat dat u bent veroordeeld tot het betalen van een bedrag aan de wederpartij. Ter illustratie het volgende voorbeeld: De tandarts heeft u een rekening gestuurd. U heeft deze betaald maar dat is niet verwerkt in de administratie óf u heeft deze niet betaald omdat u de rekening bijvoorbeeld nooit heeft ontvangen. De tandarts stuurt de rekening naar de deurwaarder. Eventueel ontvangt u dan…

Lees verder


Hoge Raad beperkt beslag op het vakantiegeld

Wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen kan er maandelijks niets afgedragen worden aan de beslaglegger. Een vraag die al langer in de rechtspraktijk speelt is de vraag hoe het zit in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Moet de deurwaarder er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet? In de praktijk hielden beslagleggers (zoals de sociale dienst) hier geen rekening mee. De Hoge Raad heeft echter beslist dat dit inderdaad zo moet. Volledige inhouding van het vakantiegeld is dus niet mogelijk indien het inkomen in de voorafgaande maanden lager is geweest dan de beslagvrije voet.    


Koop buiten de winkel: wees altijd alert

Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels voor de koop buiten de verkoopruimte. Een consument heeft meer bescherming bij de koop buiten de winkel dan in de winkel. Dit omdat consumenten vaak bij zulke aankopen niet lang nagedacht hebben over hun aankoop. Bij koop buiten de verkoopruimte moet u denken aan een koop bij u aan de deur of bij u in huis, een koop tijdens verkoopdemonstraties bij u of anderen thuis en koop op straat. Deze regels gelden niet voor aankopen via telefoon of internet. Dat heet namelijk koop op afstand. Bij koop buiten verkoopruimte is het belangrijk dat de verkoper u goed informeert. De verkoper is verplicht om u te informeren over uw bedenktijd en hoeveel het zou…

Lees verder