Category Archives: Sociaal zekerheidsrecht


Vergoeding kosten gebruik medicinale cannabis

Indien u ernstig ziek bent en hiervoor medicinale cannabis of andere medicijnen moet gebruiken, die de verzekeraar niet vergoed. Kunt u aanspraak maken op bijzondere bijstand door uw gemeente. In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam in een verzoek om een voorlopige voorziening heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente voorlopig maandelijk € 450,- moet vergoeden voor het gebruik van medicinale cannabis. Voorheen vergoedde de zorgverzekeraar deze kosten voor de belanghebbende. Toen de zorgverzekeraar hiermee medio 2017 stopte, moest belanghebbende de medicinale cannabis zelf betalen. Omdat belanghebbende al enkele jaren profijt heeft bij het gerbuik van de medicinale cannabis vanwege zijn aandoening, heeft belanghebbende bijzondere bijstand aangevraagd bij de gemeente Amsterdam voor vergoeding van de kosten. Bijzondere bijstand is…

Lees verder


Ten onrechte een lage proceskostenvergoeding toekennen

Als een bestuursorgaan een onjuist besluit neemt, kan hiertegen tijdig bezwaar of beroep worden ingesteld. Wanneer een bezwaar of beroep gegrond wordt verklaard en het besluit wordt herzien omdat degene die het besluit heeft genomen een fout heeft gemaakt, is het bestuursorgaan een proceskostenvergoeding verschuldigd. Er wordt echter alleen een proceskostenvergoeding toegekend wanneer daar tijdig om wordt verzocht. Dit verzoek moet worden ingediend voordat een nieuw besluit wordt genomen. Niet in alle gevallen wordt een verzoek om een proceskostenvergoeding toegewezen. Dit kan enkel wanneer sprake is van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals bijvoorbeeld door een advocaat. Wanneer een proceskostenvergoeding wordt toegekend, dient deze te worden vastgesteld zoals is bepaald in het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht. Hierin worden vaste bedragen genoemd voor elke…

Lees verder


Verlaging van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen ongedaan maken

Sinds 1 januari 2016 is de kostendelersnorm in de Participatiewet ingevoerd. De toepassing van de kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsnorm wordt verlaagd indien u met andere volwassenen samenwoont die kunnen bijdragen in de woonkosten. Mensen met een AOW-pensioen die onder het sociaal minimum zitten, kunnen een aanvulling op hun pensioen krijgen van de Sociale Verzekeringsbank. Dit is de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (kortgezegd: AIO-aanvulling). Ook voor deze aanvulling is de kostendelersnorm ingevoerd. Dit houdt in dat bijvoorbeeld gehuwden, waarvan de partner geen recht heeft op een AIO-aanvulling, slechts recht hebben op de helft van de bijstandsnorm. De Sociale Verzekeringsbank heeft nu geoordeeld dat deze verlaging niet zonder meer in alle gevallen kan worden toegepast. De Sociale Verzekeringsbank moet namelijk maatwerk…

Lees verder


Hoge Raad beperkt beslag op het vakantiegeld

Wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen kan er maandelijks niets afgedragen worden aan de beslaglegger. Een vraag die al langer in de rechtspraktijk speelt is de vraag hoe het zit in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Moet de deurwaarder er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet? In de praktijk hielden beslagleggers (zoals de sociale dienst) hier geen rekening mee. De Hoge Raad heeft echter beslist dat dit inderdaad zo moet. Volledige inhouding van het vakantiegeld is dus niet mogelijk indien het inkomen in de voorafgaande maanden lager is geweest dan de beslagvrije voet.    


Eerste uitspraak CRvB over nieuw boeteregime UWV

Uitkeringsinstantie UWV mag zijn nieuwe boetebeleid niet toepassen op overtredingen die vóór de invoering van deze nieuwe regels zijn begaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, op 24 november 2014 beslist in een uitspraak. Het is de eerste keer dat de CRvB uitspraak doet over de strengere regels voor boetes in de sociale zekerheid, die sinds 2013 gelden. Deze uitspraak is van groot belang omdat: De boetes per 1 januari 2013 aanzienlijk zijn verhoogd (tot 100% van het benadelingsbedrag); Voor gedragingen voorafgaand aan 1 januari 2013 alleen de oude (lagere) boeteregels gelden.