Nieuws


Verzet tegen strafbeschikking

(voorkom een strafblad en problemen met VOG!) Wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit kan de officier van justitie of de politie u een strafbeschikking toezenden. Daarin is vermeld welke straf aan u wordt opgelegd. Het kan gaan om een geldboete, een taakstraf, een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen, betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer of een gedragsaanwijzing. Soms (bij de wat zwaardere zaken) moet u worden gehoord door de officier van justitie, maar in andere gevallen hoeft dat niet. LET OP: een strafbeschikking betekent dat de officier van justitie of de politie u schuldig vindt aan het strafbare feit. Er wordt ook in vermeld welke straf u krijgt opgelegd. Het is dus eigenlijk een veroordeling….

Lees verder


Aanzegtermijn tijdelijk arbeidscontract

Bij een tijdelijk arbeidscontract is het soms onduidelijk of u na afloop daarvan recht heeft op verlenging van het contract. Sinds 1 januari 2015 is hierover meer duidelijkheid en zekerheid gecreëerd in de wet.   De aanzegtermijn Sinds 1 januari 2015 is het voor de werkgever verplicht om bij tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of langer aan de aanzegtermijn te voldoen. De aanzegtermijn verplicht de werkgever om uiterlijk één maand voor het einde van het contract de werknemer te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet zal worden verlengd. Als het contract wel verlengd wordt, moet de werkgever ook laten weten onder welke voorwaarden het contract verlengd wordt.   De werkgever moet schriftelijk aanzeggen De aanzegging moet volgens de…

Lees verder


Risico’s zelf ontslag nemen

RISICO’S ZELF ONTSLAG NEMEN Wat voor opzegtermijn geldt er? Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, kan dat meestal niet onmiddellijk. Ook voor de werknemer geldt  een opzegtermijn. Meestal is deze één maand. Soms staat echter in de arbeidsovereenkomst of de geldende cao een andere opzegtermijn. Ook wordt er meestal alleen tegen het einde van de maand opzegt. Dus als u bijvoorbeeld op 4 mei 2016 de arbeidsovereenkomst opzegt, begint de opzegtermijn pas op 1 juni 2016 te lopen. Met een opzegtermijn van één maand, is de arbeidsovereenkomst dan pas op 1 juli 2016 beëindigd. Vakantiedagen opnemen/uitbetalen Als de arbeidsovereenkomst afloopt, kan het zijn dat er nog opgebouwde vakantiedagen over zijn. Wanneer u deze dagen nog voor het einde van het…

Lees verder


Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Gerechtelijke vaststelling vaderschap Als een kind geen juridische vader heeft kan het soms aan de orde zijn om de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aan de rechtbank te verzoeken. Gevolgen Er zijn verstrekkende gevolgen verbonden aan de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap: er ontstaat met terugwerkende kracht vanaf de geboorte een familierechtelijke band tussen de man en het kind: de man wordt de juridische vader van het kind; de vader is onderhoudsplichtig voor zijn kind (hetgeen overigens ook geldt voor de biologische vader die niet de juridische vader is); het kind erft van de man; het kind kan de naam van de man krijgen; het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als de man Nederlander is. Waarom? De gerechtelijke vaststelling vaderschap…

Lees verder


Vanaf 1 januari 2016 voorschot voor alle slachtoffers in strafzaken

Vanaf 1 januari 2016 voorschot voor alle slachtoffers in strafzaken Per 1 januari 2016 kunnen alle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000. Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen is door een schadeclaim in te dienen bij de rechtszaak tegen de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan ook deze schadeclaim. Als hij de schadeclaim toewijst en de dader opdraagt de schade te betalen door een schadevergoedingsmaatregel op te leggen, dan int het CJIB het geld voor het slachtoffer. Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers…

Lees verder


UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET

UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan over de vraag of het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop volledig van de behoefte van het kind mag worden afgetrokken. De Hoge Raad heeft deze vraag met nee beantwoord. Wat vooraf ging Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende kind regelingen komen te vervallen. In plaats daarvan is het kindgebonden budget verhoogd door de alleenstaande ouderkop in te voeren. De verhoging van het kindgebonden budget heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij het berekenen van de kinderalimentatie. Sommige rechters vonden dat het kindgebonden budget helemaal moest worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Hierdoor hoefden sommige ouders geen kinderalimentatie te betalen, anderen hoefden veel minder te betalen…

Lees verder


Nieuw! Vanaf 1 juli 2015: hoger beroep tegen ontslagbeslissing mogelijk

NIEUW vanaf 1 juli 2015: Hoger beroep tegen ontslagbeslissing Tot 1 juli 2015 was het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een ontslagbeslissing. Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is dat veranderd. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een procedure bij de rechtbank, kan er sinds 1 juli 2015 hoger beroep worden ingesteld. Hierdoor is het mogelijk dat er wel al een WW-uitkering en een transitievergoeding wordt uitgekeerd, maar de procedure in hoger beroep nog loopt. Het kan dan zijn dat het gerechtshof dat in het hoger beroep beslist het ontslag terugdraait. Tegen de beslissing van de rechtbank over het ontslag kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Ook de werkgever kan…

Lees verder


Nieuwe afspraken over te betalen en te ontvangen kinderalimentatie

  Ouders die alimentatie betalen of ontvangen, doen er verstandig aan met hun ex-partner in gesprek te gaan om nieuwe afspraken te maken. Dat zeg het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Voor deze groep van gescheiden ouders verandert er dit jaar een en ander. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen is afgeschaft. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt verhoogd. Deze optelsom kan ertoe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder krijgt, zegt het Nibud. Het instituut raadt ouders daarom aan met hun ex-partner in gesprek te gaan en een nieuwe begroting te maken. Bron: ANP   Mocht u…

Lees verder


Aftrek partneralimentatie na 1 januari 2015 nog steeds aftrekbaar

Na 1/1/ 2015 blijft partneralimentatie aftrekbaar Vanaf 1 januari 2015 gaat het hele systeem van kindregelingen veranderen. Onder andere wordt de de aftrek van levensonderhoud voor kinderen afgeschaft. Dit zal grote financiële gevolgen hebben voor de betaler en de ontvanger van kinderalimentatie. Zie hierover het eerdere nieuwsbericht. Aftrek van partneralimentatie blijft in 2015 wel mogelijk. Wanneer u partneralimentatie aan uw ex-partner betaalt, dan mag de partneralimentatie  worden afgetrokken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Belangrijk om te weten is dat het niet uitmaakt uit of de alimentatie via de rechter is geregeld of in overleg met de ex-partner. De afspraken dienen wel schriftelijk te zijn vastgelegd en door beide partners te zijn ondertekend. Een ex-partner is niet alleen de ex-echtgeno(o)t…

Lees verder


Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract

NIEUW PER  1 JANUARI 2015: Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract   Vanaf 1 januari 2015 zal het niet langer zijn toegestaan om een proeftijd over een te komen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Als er toch een proeftijd is opgenomen, dan is deze niet geldig. Overgangsrecht De nieuwe regel zal alleen gelden in tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor zes maanden of korter zijn overeengekomen op of na 1 januari 2015. Als de overeenkomst vóór 1 januari 2015 is gesloten, is de proeftijd wel geldig. Ook als de overeenkomst wel voor 1 januari is gesloten maar pas daarna ingaat. Als er een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst dan kan die eventueel iets anders bepalen…

Lees verder


Aftrek kinderalimentatie per 1/1/2015 vervalt

De forfaitaire aftrek van kinderalimentatie houdt met ingang van 2015 op te bestaan Huidige regelgeving Als betaler van kinderalimentatie kunt u tot nu toe daarvoor vaste bedragen in uw belastingaangifte aftrekken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden: Het kind mag niet ouder zijn dan 21 jaar en het moet in belangrijke mate door deze kinderalimentatie worden onderhouden. Er mag verder geen recht zijn op studiefinanciering voor dit kind en voor de aanvrager van de aftrek mag er geen recht zijn op kinderbijslag. Afschaffing per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 gaat dit echter veranderen. Vanaf dat moment wordt de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Volgens de verantwoordelijke minister kunnen gescheiden ouders de gevolgen hiervan verzachten door het…

Lees verder