Nieuws


Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, kan dat?

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst, kan dat? Wat te doen als je werkgever bij je komt met de mededeling: vanaf vandaag werk je niet meer in het magazijn als magazijnmedewerker, maar ga je als inpakker in de inpakafdeling werken, want we hebben we niet voldoende inpakkers meer. Of er wordt aangekondigd dat de afgesproken roostervrije dag wordt ingetrokken. Het eerste wat je hem of haar zal antwoorden zal zijn: bekijk het maar ik heb een contract voor magazijnmedewerker en dat blijf ik dus gewoon doen, of die vrije dag kreeg ik altijd al en daar doe ik geen afstand van. De functie van magazijnmedewerker zal naar alle waarschijnlijkheid in het arbeidscontract zijn opgenomen. De roostervrije dag is echter misschien nooit…

Lees verder


Een verstekvonnis: wat is het en wat kun je er tegen doen?

Heeft u een verstekvonnis ontvangen en bent u het er niet mee eens? Zoek dan zo spoedig mogelijk contact met een advocaat. De termijnen om hier tegenin te gaan zijn kort. Wat is een verstekvonnis? Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waar u niet bij aanwezig was. Meestal is een verstekvonnis een uitspraak waarin staat dat u bent veroordeeld tot het betalen van een bedrag aan de wederpartij. Ter illustratie het volgende voorbeeld: De tandarts heeft u een rekening gestuurd. U heeft deze betaald maar dat is niet verwerkt in de administratie óf u heeft deze niet betaald omdat u de rekening bijvoorbeeld nooit heeft ontvangen. De tandarts stuurt de rekening naar de deurwaarder. Eventueel ontvangt u dan…

Lees verder


Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Gerechtelijke vaststelling vaderschap Als een kind geen juridische vader heeft kan het soms aan de orde zijn om de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap aan de rechtbank te verzoeken. Gevolgen Er zijn verstrekkende gevolgen verbonden aan de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap: er ontstaat met terugwerkende kracht vanaf de geboorte een familierechtelijke band tussen de man en het kind: de man wordt de juridische vader van het kind; de vader is onderhoudsplichtig voor zijn kind (hetgeen overigens ook geldt voor de biologische vader die niet de juridische vader is); het kind erft van de man; het kind kan de naam van de man krijgen; het kind krijgt de Nederlandse nationaliteit als de man Nederlander is. Waarom? De gerechtelijke vaststelling vaderschap…

Lees verder


Vanaf 1 januari 2016 voorschot voor alle slachtoffers in strafzaken

Vanaf 1 januari 2016 voorschot voor alle slachtoffers in strafzaken Per 1 januari 2016 kunnen alle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000. Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen is door een schadeclaim in te dienen bij de rechtszaak tegen de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan ook deze schadeclaim. Als hij de schadeclaim toewijst en de dader opdraagt de schade te betalen door een schadevergoedingsmaatregel op te leggen, dan int het CJIB het geld voor het slachtoffer. Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers…

Lees verder


Meer bescherming voor slachtoffers van strafbare feiten

Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers Vanaf 16 november 2015 kunnen slachtoffers van strafbare feiten zich rechtstreeks beroepen op de Europese richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en bescherming van slachtoffers, Richtlijn 2012/29/EU. In deze richtlijn zijn de minimumnormen voor slachtoffers vastgelegd. De minimum rechten van slachtoffers dienen in alle EU-lidstaten hetzelfde zijn. De doelstelling van de richtlijn is er voor te zorgen dat het slachtoffer passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgt en deel kan nemen aan de strafprocedure. Op 26 juni 2015 heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel over de rechten van slachtoffers in het strafproces naar de Tweede Kamer gezonden….

Lees verder


Verplichte medewerking aan uitzetting in ruil voor bed, bad en brood

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 26 november 2015 (zie de links hieronder). De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie (Dijkhoff) (VVD) mag de medewerking eisen van een uitgeprocedeerde vreemdeling aan diens uitzetting, in ruil voor onderdak (‘bed, bad, brood’) in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL), tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. De Gemeente Amsterdam mag de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen weigeren en hen doorverwijzen naar een VBL. De ABRvS overweegt dat uit artikel 8 Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) (recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven), noch de rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de Mens (EHRM) volgt,…

Lees verder


UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET

UITSPRAAK HOGE RAAD KINDERALIMENTATIE/KINDGEBONDENBUDGET De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 uitspraak gedaan over de vraag of het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop volledig van de behoefte van het kind mag worden afgetrokken. De Hoge Raad heeft deze vraag met nee beantwoord. Wat vooraf ging Vanaf 1 januari 2015 zijn verschillende kind regelingen komen te vervallen. In plaats daarvan is het kindgebonden budget verhoogd door de alleenstaande ouderkop in te voeren. De verhoging van het kindgebonden budget heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij het berekenen van de kinderalimentatie. Sommige rechters vonden dat het kindgebonden budget helemaal moest worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Hierdoor hoefden sommige ouders geen kinderalimentatie te betalen, anderen hoefden veel minder te betalen…

Lees verder


Nieuw! Vanaf 1 juli 2015: hoger beroep tegen ontslagbeslissing mogelijk

NIEUW vanaf 1 juli 2015: Hoger beroep tegen ontslagbeslissing Tot 1 juli 2015 was het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen een ontslagbeslissing. Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is dat veranderd. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na een procedure bij de rechtbank, kan er sinds 1 juli 2015 hoger beroep worden ingesteld. Hierdoor is het mogelijk dat er wel al een WW-uitkering en een transitievergoeding wordt uitgekeerd, maar de procedure in hoger beroep nog loopt. Het kan dan zijn dat het gerechtshof dat in het hoger beroep beslist het ontslag terugdraait. Tegen de beslissing van de rechtbank over het ontslag kan binnen 3 maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Ook de werkgever kan…

Lees verder


Op vakantie naar het buitenland met de kinderen na scheiding

Wanneer u gescheiden bent en na deze scheiding met de minderjarige kinderen op vakantie wilt, zijn er enkele punten waarop u moeten letten. Reisdocumenten Minderjarige kinderen moeten een eigen reisdocument hebben als ze met hun ouders op vakantie naar het buitenland gaan, een ID-kaart of een paspoort. Ben je als gezaghebbende ouders niet meer bij elkaar, dan heb je de toestemming van de andere ouder nodig voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart. Geeft de andere ouder met gezag geen toestemming voor de aanvraag, dan kun je vervangende toestemming vragen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Deze plicht geldt bij alle reizen buiten Nederland. Bijschrijving in het paspoort is sinds juni 2012 niet meer mogelijk. Een…

Lees verder


Wet Werk en Zekerheid

WET WERK EN ZEKERHEID Met ingang van 1 januari 2015 en 1 juli 2015 is de wet ten aanzien van korte arbeidscontracten op een belangrijk aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Wet Werk en Zekerheid, en afgekort WWZ. Een aantal van de belangrijkste wijzigingen worden hieronder vermeld. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De werkgever is niet meer zoals in de vroegere wetgeving vrij om te kiezen op welke wijze hij denkt het voordeligst zijn werknemer te kunnen ontslaan. Hij kan dus niet kiezen tussen de kantonrechter en het UWV. Wel blijft het natuurlijk ook nog mogelijk om met goedvinden van de werknemer de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De wet schrijft voor dat voor een ontslag wegens…

Lees verder


Nieuwe afspraken over te betalen en te ontvangen kinderalimentatie

  Ouders die alimentatie betalen of ontvangen, doen er verstandig aan met hun ex-partner in gesprek te gaan om nieuwe afspraken te maken. Dat zeg het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Voor deze groep van gescheiden ouders verandert er dit jaar een en ander. De grootste verandering is dat de belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen is afgeschaft. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders wordt verhoogd. Deze optelsom kan ertoe leiden dat de alimentatiebetaler minder hoeft te betalen en de ontvanger minder krijgt, zegt het Nibud. Het instituut raadt ouders daarom aan met hun ex-partner in gesprek te gaan en een nieuwe begroting te maken. Bron: ANP   Mocht u…

Lees verder


Hoge Raad beperkt beslag op het vakantiegeld

Wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen kan er maandelijks niets afgedragen worden aan de beslaglegger. Een vraag die al langer in de rechtspraktijk speelt is de vraag hoe het zit in de maand waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald. Moet de deurwaarder er dan rekening mee houden dat het inkomen in de voorgaande maanden lager was dan de beslagvrije voet? In de praktijk hielden beslagleggers (zoals de sociale dienst) hier geen rekening mee. De Hoge Raad heeft echter beslist dat dit inderdaad zo moet. Volledige inhouding van het vakantiegeld is dus niet mogelijk indien het inkomen in de voorafgaande maanden lager is geweest dan de beslagvrije voet.    


Eerste uitspraak CRvB over nieuw boeteregime UWV

Uitkeringsinstantie UWV mag zijn nieuwe boetebeleid niet toepassen op overtredingen die vóór de invoering van deze nieuwe regels zijn begaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, op 24 november 2014 beslist in een uitspraak. Het is de eerste keer dat de CRvB uitspraak doet over de strengere regels voor boetes in de sociale zekerheid, die sinds 2013 gelden. Deze uitspraak is van groot belang omdat: De boetes per 1 januari 2013 aanzienlijk zijn verhoogd (tot 100% van het benadelingsbedrag); Voor gedragingen voorafgaand aan 1 januari 2013 alleen de oude (lagere) boeteregels gelden.    


Aftrek partneralimentatie na 1 januari 2015 nog steeds aftrekbaar

Na 1/1/ 2015 blijft partneralimentatie aftrekbaar Vanaf 1 januari 2015 gaat het hele systeem van kindregelingen veranderen. Onder andere wordt de de aftrek van levensonderhoud voor kinderen afgeschaft. Dit zal grote financiële gevolgen hebben voor de betaler en de ontvanger van kinderalimentatie. Zie hierover het eerdere nieuwsbericht. Aftrek van partneralimentatie blijft in 2015 wel mogelijk. Wanneer u partneralimentatie aan uw ex-partner betaalt, dan mag de partneralimentatie  worden afgetrokken als ‘Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen’. Belangrijk om te weten is dat het niet uitmaakt uit of de alimentatie via de rechter is geregeld of in overleg met de ex-partner. De afspraken dienen wel schriftelijk te zijn vastgelegd en door beide partners te zijn ondertekend. Een ex-partner is niet alleen de ex-echtgeno(o)t…

Lees verder


Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract

NIEUW PER  1 JANUARI 2015: Geen proeftijd meer in kort tijdelijk arbeidscontract   Vanaf 1 januari 2015 zal het niet langer zijn toegestaan om een proeftijd over een te komen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Als er toch een proeftijd is opgenomen, dan is deze niet geldig. Overgangsrecht De nieuwe regel zal alleen gelden in tijdelijke arbeidsovereenkomsten die voor zes maanden of korter zijn overeengekomen op of na 1 januari 2015. Als de overeenkomst vóór 1 januari 2015 is gesloten, is de proeftijd wel geldig. Ook als de overeenkomst wel voor 1 januari is gesloten maar pas daarna ingaat. Als er een cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst dan kan die eventueel iets anders bepalen…

Lees verderPage 2 of 3123